Reglement Cafe Darts Organisatie

REG 2                                                                                                                        07-12-2016

 

DEELNAME EN INSCHRIJVING

 1. Deelname aan de competitie van de Café Darts Organisatie, hierna te noemen: CDO is mogelijk voor teams van minimaal 4 personen in de leeftijd vanaf 16 jaar, waarvan het clublokaal in de gemeente Peel en Maas of Leudal ligt.
 2. Per team kunnen maximaal 10 spelers worden ingeschreven, met dien verstande, dat er per competitiewedstrijd slechts 2 reservespelers mogen worden opgesteld, die als zodanig op het wedstrijdformulier geregistreerd dienen te zijn.
 3. Een team, dat voor het eerst deelneemt aan de competitie van de CDO wordt – ingeval er in meerdere divisies (poules) gespeeld wordt – automatisch ingedeeld in de laagste divisie. Dispensatie kan door het bestuur verleend worden, indien het spelpeil daar aanleiding toe geeft.
 4. Een speler kan slechts voor één bepaald team worden ingeschreven echter mag iedere speler 2 keer per seizoen uit komen voor een ander team in dezelfde poule of hoger. Een speler uit poule A mag dus niet meespelen in poule B.
 5. Een speler mag ten hoogste éénmaal per seizoen worden overgeschreven naar een ander team in dezelfde divisie. Teamwisseling is echter niet meer toegestaan  gedurende de laatste vier weken van de competitie; in geval van overmacht kan het bestuur dispensatie verlenen.
 6. Teamwisseling van een speler naar een team in een lagere divisie kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van het bestuur.
 7. Voor elk teamlid wordt door de CDO een spelerspasje verstrekt, dat voorzien dient te zijn van teamnaam, spelersnaam en –nummer, alsmede diens (pas)foto.
 8. Van elk (nieuw) team wordt een eenmalige bijdrage verlangd van € 30.= ter dekking van de kosten, terwijl ieder teamlid per seizoen een contributie van € 20,= dient te voldoen.
 9. Degene, die op het aanmeldingsformulier vermeld staat als zijnde de contactpersoon voor dat team, ontvangt als zodanig alle correspondentie betreffende CDO-aangelegenheden op het opgegeven (e-mail)adres. Van deze persoon wordt verwacht alle relevante informatie door te geven aan zijn (of haar) teamgenoten. Ook dient er een reserve captain aangegeven te worden.

 

WEDSTRIJDEN

 1. In de CDO-competitie worden de volgende spelsoorten – in onderstaande volgorde – gespeeld:
 • 4 X singles 501; (best of 5 in de A-poule; best of 3 in de B-poule)
 • 1 X teamgame 701, best of 1
 • 4 X koppel tac-tics, best of 3
 • 1 X sologame 501, best of 3

 

 1. Een partij in een wedstrijd bestaat uit ‘legs’ en ‘sets’. Een ‘set’ in de CDO-competitie bestaat (m.u.v. de teamgame) uit drie of vijf ‘legs’. De uitdrukking “best of 3” houdt in dat, indien beide spelers een ‘leg’ gewonnen hebben, er een beslissende ‘leg’ noodzakelijk is. Wint één der spelers de eerste twee ‘legs’, dan is de derde ‘leg’ overbodig en de speler met de twee gewonnen ‘legs’ wint de ‘set’ met 2 – 0. Bij “best of 5” moeten er te allen tijde 3 ‘legs’ gespeeld worden.
 2. Bij de spelvorm 501 begint men met een zgn. “straight start” en hoeft men geen “double” te gooien alvorens tot scoren te komen. Elke speler begint zijn ‘leg’ met 501 punten; alle punten die hij (zij) volgens de regels scoort, wordt hiervan afgetrokken. Het spel moet beëindigd worden met een “double”; deze “double” dient exact de waarde te hebben van de nog resterende punten. Houdt een speler – na wat zijn (haar) laatste beurt had moeten zijn – toch nog één of meer punten over (een zgn. “bust), dan telt deze beurt niet en moet hij (zij) wachten tot hij (zij) weer aan de beurt is.
 3. Een dart scoort alleen dan, als de punt ervan zich aan de voorkant van het bord binnen de buitenste rand van de dubbelring bevindt en de schrijver een “call” heeft gegeven, voordat de speler zijn (haar) darts uit het bord heeft verwijderd. Heeft de schrijver de “call” gegeven en een dart valt alsnog uit het bord, dan is de score toch geldig.
 4. Tijdens het werpen moet elke speler achter een bepaalde drempel blijven; deze drempel wordt “oche”(of “hockey”) genoemd. In het geval van een naar links of rechts stappende speler mag slechts gegooid worden vanaf de denkbeeldig doorgetrokken achterzijde van de “oche”. Als een speler met zijn (haar) voet(en) op of over de “oche” stapt, telt de worp met deze dart niet. Hij (zij) mag in dat geval deze worp ook niet over doen.
 5. De teamgame wordt gespeeld door 4 spelers die op het wedstrijdformulier geregistreerd dienen te zijn (evt. mogen in deze game dus ook de reservespelers worden opgesteld.) dit mag in een andere volgorde dan de singles zijn opgesteld.
 6. Een speler, die gewisseld werd in de teamgame, mag wel weer worden opgesteld in de koppel tac-tics ronde.
 7. In de tac-tics ronde moet er gewisseld worden van koppels speler. Je mag dus niet 2 maal met hetzelfde koppel spelen.
 8. de zgn. sologame dient gespeeld te worden door één van de zes  – op het wedstrijdformulier geregistreerde – spelers. Het is dus niet verplicht (zoals in veel andere dartsorganisaties gebruikelijk) deze door de teamcaptain te laten spelen.
 9.  De – aan de CDO-competitie – deelnemende teams bepalen zelf    welke vaste avond in de week hun thuiswedstrijden worden gespeeld. Deze dient op het aanmeldingsformulier aangegeven te worden.
 10. Indien het niet mogelijk blijkt een wedstrijd op de eigenlijke avond te spelen dan moet er binnen 2 weken een nieuwe datum bekend zijn bij het bestuur (na de officiële speeldatum). Een wedstrijd dient binnen 4 weken na de officiele speeldatum gespeeld te zijn. Kan een wedstrijd dan nog niet gespeeld worden heeft het team dat afzegt deze verloren met 10-0 en kan er door het bestuur voor beide teams een boete opgelegd worden.
 11. Het uitstellen c.q. verzetten van een wedstrijd dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren bij de tegenstander en dient door beide teams (telefonisch of per e-mail) doorgegeven te worden aan het wedstrijdsecretariaat.
 12. Een incompleet team, bestaande uit drie personen, mag een competitiewedstrijd eventueel toch spelen, met dien verstande, dat er in ieder geval één ‘single’ verloren is en met in de teamgame en koppel tac-tics ronde een beurt moet overslaan.
 13. De eerste partij van een competitiewedstrijd dient om 20.15 uur te beginnen. Is het uitspelende team om 20.15 uur niet aanwezig, dan heeft dat team automatisch (met 10 – 0) verloren.
 14. Komt een team helemaal niet opdagen en wordt verzuimd zich af te melden, dan heeft dit team eveneens de wedstrijd met 10 – 0 verloren en wordt aan het betreffende team een boete van € 10 opgelegd.
 15. Een team, dat zonder (geldige) reden driemaal verstek laat gaan voor een competitiewedstrijd, wordt uit de competitie gezet en alle punten voor en tegen dit team vervallen in dat geval.

 

SCHRIJVERS

 1. Het thuis spelende team dient de eerste wedstrijd te schrijven en het uitspelende team mag dan beginnen. De verdere wedstrijden volgen dan om en om.
 2. De schrijver dient de scores duidelijk leesbaar op het scorebord te vermelden.
 3. Alle scores en berekeningen dienen zowel door de schrijver als door de speler zelf gecontroleerd te worden. Staat een score eenmaal op het bord en de speler heeft de eerste dart van de daaropvolgende beurt geworpen, dan zijn protesten omtrent een voorafgaande score niet meer ontvankelijk.
 4. Alle vragen over de score en stand dienen gesteld te worden voordat de speler aan zijn volgende beurt begint en dienen gericht te zijn aan de schrijver.
 5. De schrijver mag geen indicatie geven over de vereiste te werpen “double” of over het aantal te werpen punten. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de speler mag de schrijver melding maken van het aantal – tot dan toe – geworpen punten van de betreffende beurt.
 6. De schrijver kijkt of de spelers tijdens het werpen niet met hun voet(en) op of over de “oche” stappen, roept de behaalde score af en is de beslissende instantie bij meningsverschillen.
 7. Een speler die een fout maakt t.o.v. de afstand of “oche” kan alleen door de schrijver worden gewaarschuwd. Bij herhaling van de fout is de schrijver gerechtigd de totale beurt (drie darts) ongeldig te verklaren.
 8. De schrijver dient zoveel mogelijk stil te staan aan het scorebord en op het dartsbord te letten, want door (te veel) te bewegen kan hij de spelers hinderen en een dart kan altijd van het bord terugspringen. Als een score voor de schrijver niet duidelijk te zien is, dient hij (zij) te wachten tot de betreffende beurt beëindigd is, alvorens deze nauwkeurig (aan het bord) te controleren.
 9. Er dient door de schrijvers en spelers niet gerookt te worden onder een wedstrijd.

 

WEDSTRIJDFORMULIEREN

 1. Alleen de door de CDO verstrekte wedstrijdformulieren zijn geldig tijdens de competitie. Beide teams zijn verantwoordelijk voor het inzenden hiervan (invullen op de website van het CDO).Het thuis team vult de standen in en het uit team bevestigd deze. De wedstrijdformulieren dienen te worden bewaard in de klapper en/of doorgestuurd naar info@cafedarts.nl
 2. Bij het niet tijdig insturen(invullen op de website van het CDO) van het wedstrijdformulier heeft het verantwoordelijke team (thuisteam dus) verloren met 10 – 0 en krijgt dit team bovendien een boete opgelegd van € 5 per keer.
 3. Het thuis spelende team vult als eerste “blind” (d.w.z. alleen de spelersnummers) de singlegames in op het wedstrijdformulier (het uit spelende team doet dit op een viltje of ander blaadje). Daarna worden – onder toezicht van beide teamcaptains – de namen van de spelers ingevuld op het wedstrijdformulier. Van de aangegeven volgorde mag dan niet meer worden afgeweken.
 4. Het uit spelende team bepaalt als eerste de volgorde van de te spelen koppel tac-tics en vult deze (alle vier) als eerste in op het wedstrijdformulier; het thuis spelende team doet dit op een viltje of ander blaadje. LET WEL: er mag maar een maal met hetzelfde koppel gespeeld worden.  wel kunnen de reservespelers (die op het wedstrijdformulier vermeld staan) worden ingezet. Een eenmaal gewisselde speler kan dan niet meer terugkeren in de  koppelwedstrijd. Als alle koppels bekend zijn, worden ze – onder toezicht van beide teamcaptains – ingevuld op het wedstrijdformulier. Elke speler die op het wedstrijdformulier staat mag maar 2 maal in de koppelronde worden ingezet.
 5. Voor elke gewonnen ‘leg’ wordt één punt toegekend. Op het wedstrijdformulier wordt genoteerd welke speler de ‘set’ gewonnen heeft (2 – 0; 2 – 1; 3 – 0 of 3 – 2). Het aantal gewonnen ‘sets’ is in eerste instantie bepalend voor de stand in de competitie. In geval er meerdere teams zijn met een gelijk aantal gewonnen ‘sets’ is het onderlinge wedstrijdresultaat (legsaldo) van belang; is ook dit gelijk dan dient er ‘gekaveld’ te worden volgens het bekersysteem (dus geen soloronde)
 6. Het wedstrijdformulier dient VOLLEDIG (dus ook de sologame) en DUIDELIJK LEESBAAR ingevuld te worden en door beide captains (contactpersonen) te worden ondertekend.
 7. Via het wedstrijdformulier kan een team protesteren tegen de gang van zaken tijdens een competitiewedstrijd. Dit protest dient duidelijk op het formulier uiteen gezet te worden (evt. op de achterzijde). Protesten zullen door het voltallige bestuur van de CDO in behandeling worden genomen en beslissingen zullen altijd schriftelijk aan de betrokkenen worden medegedeeld.

 

MATERIELE BEPALINGEN

Een (wedstrijd) dartsbord dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • in goede staat zijn; zonder beschadigingen
 • volkomen vlak zijn
 • de draden moeten goed zichtbaar zijn en mogen niet hinderlijk glinsteren
 • de nummerring moet aanwezig zijn en  op de juiste wijze zijn aangebracht
 • de ‘double 20’ moet rood van kleur zijn en boven in het midden zitten
 • De roos (“bulls’eye”) van het dartsbord moet zich bevinden op een hoogte van 1.73 m, verticaal gemeten vanaf de werpvloer.
 1. Tijdens (competitie)wedstrijden zijn drempels (“oches”) verplicht. De afmetingen van de “oches” zijn internationaal vastgesteld op een lengte van minstens 61 cm en een hoogte van tenminste 3,8 cm (over de breedte wordt nergens gesproken). De “oche” dient zodanig gemonteerd te zijn t.o.v. het bord dat da afstand tussen de “bull’s eye” en de achterzijde van de “oche” diagonaal gemeten 2.93 m bedraaagt.
 2. Een dartsbord dient voldoende verlicht te zijn d.m.v. een lamp of spot. De verlichting dient zodanig gemonteerd te zijn, dat het bord direct wordt verlicht en de spelers niet door het licht worden gehinderd.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Voor aanvang van elk seizoen wordt een algemene ledenvergadering gehouden,  tijdens welke de teamklappers worden uitgereikt met daarin de nodige bescheiden (wedstrijdschema’s, spelerspasjes, wedstrijdformulieren, e.d.) Deze klappers zijn (en blijven) eigendom van de CDO en dienen aan het einde van het seizoen ingeleverd te worden. Voor het niet inleveren van de teamklapper wordt een boete van € 25 opgelegd.
 2. Indien nodig, zal er een baancontrole (verlichting, afstand) verricht worden  door de teams die op deze baan spelen. Onjuistheden dienen doorgegeven te worden aan het bestuur, dat eventueel een ‘officiële’ baancontrole commissie kan benoemen
 3. In geval er in meerdere divisies (poules) gespeeld wordt, vindt er een bekerronde plaats. Het bestuur verricht in dit geval voor het begin van elk seizoen de loting voor de thuiswedstrijden. De bekerwedstrijden worden gespeeld volgens de algemene wedstrijdregels van de CDO, met dien verstande, dat er geen sologame gespeeld wordt en de sets best of 3 zijn.
 4. Gedurende het seizoen zullen toernooien om het persoonlijk kampioenschap van de CDO, alsmede koppeltoernooien georganiseerd worden. De locaties daarvoor worden tijdens de algemene ledenvergadering geloot.
 5. Een vereniging, die geïnteresseerd is in een toernooi dient ten minste 6 banen te kunnen huisvesten en dus over voldoende plaats beschikken.
 6. De toernooien staan onder leiding van een bestuurslid van de CDO, geassisteerd door iemand van de organiserende vereniging (bij de loting en het invullen van de wedstrijdbriefjes)
 7. Aan het einde van elk seizoen zal er een prijsuitreiking c.q. feestavond worden gehouden. De locatie van deze avond wordt bepaald door het bestuur.
 8. Indien er tijdens de prijsuitreiking geen vertegenwoordiging van een winnend team aanwezig is, vervalt de eventueel gewonnen geldprijs (deze wordt terug gestort in de CDO-kas); een gewonnen beker kan te allen tijde worden overhandigd.

 

REGELS VOOR KOPPEL TOERNOOIEN

 1. Gedurende het seizoen worden 2 koppeltoernooien gehouden (701 best of 3 en een koppel tac-tics); deze staan onder leiding van een bestuurslid van de CDO
 2. Van elk deelnemend koppel dient één persoon lid te zijn van de CDO
 3. Bij een deelnemersaantal tot 40 wordt in de eerste ronde gespeeld volgens het poulesysteem; daarna geldt een knock-out systeem (met verliezerronde)
 4. Van de € 8 inschrijfgeld per koppel wordt 75% uitgekeerd aan dagprijzen; de overige 25% gaan in de CDO-kas

 

REGELS VOOR PERSOONLIJKE TOERNOOIEN

 1. Deelname aan de toernooien om het persoonlijk kampioenschap is ‘open’ d.w.z. voor iedereen (boven de 16 jaar) toegankelijk, met dien verstande dat CDO-leden voorrang genieten en er maximum deelnemers aantal van 64 geldt.
 2. Er wordt gespeeld over drie ronden, verspreid over het dartsseizoen. Iedere ronde kent zijn eigen spelsoort: 501 (‘straight in’), tac-tics en pubdarts. Voor alle spelsoorten geldt best of 3
 3. Bij een deelnemersaantal tot 40 wordt in de eerste ronde gespeeld volgens het poulesysteem; daarna geldt een knock-out systeem (met verliezerronde)
 4. De toernooien staan onder leiding van een bestuurslid van de CDO, geassisteerd door iemand van de organiserende vereniging (bij de loting en het invullen van de wedstrijdbriefjes)
 5. De inschrijfkosten voor een persoonlijk toernooi (voorlopig € 5 p.p per toernooi) worden als volgt verdeeld: € 3 in de prijzenpot voor het einde van het seizoen, € 1,50 naar dagprijzen (1e en 2e plaats); winnaar verliezerronde krijgt een halve liter en € 0,50 gaat naar de hoogste finish (is er geen boven 100, dan in apart potje)

De ‘rankingpunten’ die te verdienen zijn, zijn alleen van belang voor de persoonlijke toernooien en gelden enkel voor CDO-leden:

1e plaats = 15 5e plaats =  8
2e plaats = 12 6e plaats =  7 Winnaar verliezerronde =  5
3e plaats = 10 7e plaats =  6
4e plaats =   9 8e plaats =  5 Alle overige spelers       =   3

Tevens zijn er bonuspunten te verdienen:

  • iedere 180-score = 3 bonuspunten
  • hoogste finish      = 3 bonuspunten
  • 170-finish             = 5 bonuspunten

Bij het tac-ticstoernooi geldt:

  • 3 scorende trebles in één beurt = 3 bonuspunten
  • 3 X bull’s eye in één beurt          = 5 bonuspunten

Deelname aan alle drie te toernooien          = 3 bonuspunten

 1. Voor alle toernooien geldt dat er in de eerste ronde vrijwillige schrijvers gevraagd worden; daarna schrijven de verliezers, die bij verhindering zelf voor een vervanger dienen te zorgen.